Lokalhistorie

Sogne

Aaker
Bodilsker-Neksø
Christiansø
Hasle-Rutsker
Klemensker
Nyker
Nylars
Olsker-Allinge
Pedersker
Povelsker
Svaneke-Ibsker

Vestermariæ
Østerlarsker-Gudhjem
Østermariæ
Rønne-Knudsker

Aaker Sogn

Kirkebog 1648.

Bent Jensen Drost var muligt her før 1640, til 13/12-1654.
Rasmus Pedersen Ravn, født 1602, Stud. omkring 1624, var først Rektor i Nexø, fra 1640 i Rønne, kaldet til Degn her 1654, død 10/10-1677. Han har udgivet: »Vers over Fru Lene Gyldenstierne«, 1647—48 oversat »Ægteskabsbog«, »Hjertesuk og andægtige Bønner« samt efterladt i Manuskript »Bornholm Krønike« (Se Kirkehistoriske Samlinger. 4 R. I, pag. 455 og ligl. Worm og Nyerups-Lexikon); gift med Boel Nielsdatter, død 15/8-1660.
Peder Ravn, Søn af Rasmus Pedersen Ravn, kaldet til degn her 1677, blev »ihielslagen paa Kirkegaarden af en Askegreen, som faldt ned paa hannem« 23/12-1696 (Kirkebog).
Jens Sode, født 1674, Søn af Sognepræst i Østerlarsker Jørgen Sode, Student i Rønne 1695, kaldet til degn her 1697, død 7/6-1699, begravet 14/9 i Østerlarsker.
Søren Jensen Dønt, født 1683, Student i København 1702 (?), var her en Snes Aar, død 15/11-1722.
Frederik Key, født 12/8-1683, Student i København 1701, kaldet til degn af Biskop Worm 16/12-1722, afgik 1755; gift med Maren Faber, død 10/4-1755, 633/4 Aar gammel.
Rasmus Hiorth, født 1721, Søn af Provst Peder Rasmussen i Rønne og Rebekka Marie Hiorth, Student i Helsingør 1738, kaldet til degn og indsat 29/9-1754, død 28/12-1761; gift med Dorthe Key, Frederik Keys Datter.
Mathies Rasmussen Rønne, født 1716, Hører i Rønne, kaldet til degn 1761, død 2/5-1764 ; gift paa Kyndegaard, Nyker Sogn, den 20/9-1762 med Antoinette Schor, hun blev senere gift med Degn Søren Schade fra Olsker.
Samuel Hertel, født 1705, Søn af Sognepræst Simon Hertel i Rynkeby, Student i Odense 1727 (egen Opgivelse), Degn i Vester Mariæ 1734, kaldet til degn og indsat 1/7-1764, død 2/1-1765; gift 1 gang med Else Margrethe Frantzen. Gift 2 gang med Margrethe Elisabeth Sode, født 1718, død og Skifte 3/6-1788. En Søn Hermann Samuelsen, død som Sognepræst i Øster Tørslev 9/7-1817.
Peder Hermansen Bohn, født i Rønne 7/7-1716. Student i Helsingør 1738, Hører og Vice-Rektor i Rønne, fik kongelig Dispensation og kaldet til degn 4/3-1765 af Biskop Harboe, død 21/9-1786; gift i Svaneke (trolovet) 27/3-1766 med Barbara Magdalene Koefoed, døbt 12/8-1747, død 16/8-1781, Datter af Stadsfændrik Jørgen Peter Koefoed (begravet 18/2-1754).
Peter Elias Faber, født 1745, Søn af Sognepræst i Voer ved Aalborg Poul Faber, Student i Viborg 1766, Cand. theol., Skoleholder i Egeslevmagle 8/7-1766, Degn i Nyker 1775, her 1786, død 15/5-1795, 49 Aar 11 Maaneder 5 Dage gammel gift i Egeslevmagle 8/7-1775 med Karen Fleischer, født 31/5-1745, Datter af Sognepræst Hans Fleischer.
Vilhelm Marckmann, døbt 22/10-1747, Søn af Degn A. Josephsen i Povelsker, Student i Frederiksborg 1763, Informator, Degn i Povelsker 1771, i Vestermariæ 1779, her 1795, død af Vattersot 17/10-1818; gift i Povelsker 10/12-1772 med Mette Margrethe Marcher, døbt 6/2-1755, død 20/3-1826, Datter af Løjtnant Christian Marcher til Markergaard. Embedet derefter besørget af Vikar i 6 Aar.
Jens Lund, født i Brønshøj 1771, Faderen Degn, Student pr. 1788, Cand. theol, Skoleholder i Thorslunde, i Moseby paa Falster, Degn i Hasle-Rutsker 1805, her 1816, død 29/3-1849; gift med Sara Christiane Gad, døbt i Vejby 7/3-1773, død 18/9-1860, Datter af Provst Jørgen Gad og Elisabeth Hammer.

Bodilsker-Neksø Sogne

Kirkebog 1688.

Erich Josephsen, Degn her i 60 Aar, begravet 30/3-1694.
Joseph Erichsen, født her 1658, indsat 22/4-1694, begravet 20/2-1715, 57 Aar 1 Maaned 2 Uger og 4 Dage gammel.
Jens Lauritzen Juel, født 1678, Student i Roskilde 1700, kaldet til degn 1715, død 1721.
Diderik Rasmussen Nexø, født 1692, Student i København 1715, Rektor i Neksø 1720 og Aaret efter tillige Degn, død 29/11-1731, 40 Aar, 2 Maaneder, 1 Dag gammel; gift med Johanne Christine, født i København, Forældrene døde af Pest 1711.
Morten Kofoed Funch, født paa Christiansø 23/1-1711, Søn af Sognepræst i Østermariæ Clemens Funch, Student i Rønne 1730, kaldet til degn 17/12-1731 til Rektor i Neksø og Degn her, fratraadte 1732.
Mogens Sommer, født 1703, Student i København 1728, kaldet til degn af Biskop Worm 1732 til Degn i Bodilsker, var her i 47 Aar, afstod Embedet 1779, død 23/12-1789; gift 1 gang med Anne Togsværd, død 1739, Datter af Sognepræst Ole Togsværd i Østerlarsker. Gift 2. Gang med Anne Sophie Sandbye, død 17/10-1793 78 Aar gammel. Af 1ste Ægteskab bleve 2 Sønner Præster: Peder Sommer i Nyker og Dr. theol. Magnus Sommer i Sorø.
Niels Jensen Koefoed, Født 1740, Student i København 1761, ansøgte Dispensation, kaldet 1765 til Kordegn i Neksø og fra 1779 til Degn, afgik 1788; gift med Førnævntes datter Cathrine Sophie Sommer.
Samuel Prahl, født 22/9-1730, Broder til Degn Prahl i Vestermariæ, Student fra Frederiksborg 1750, Degn i Nylarsker 1755, samme Aar i Østermariæ, 1782 i Svaneke og her 1788, død 7/8-1819. Gift 1 gang med Anne Clausdatter Funch. Gift 2 gang med Elisabeth Marie Madvig, født 4/7-1750, død 25/9-1817, Datter af Herredsskriver i Svaneke, Jørgen Madvig. (født 1724, død 6/12-1776) og Margrethe Muller (født 8/2-1728, død 25/12-1797).

Christiansø

Kirkebog 1717.

Hans Jensen Wandal, født 1657, vist Student i København 1678, her fra 1684—87, muligt forflytter til Olsker.
Hans Janderup var her i 1 Aar.
Samuel Hansen, kaldet til degn 1688, død 1711.
Lars Lyster, født 1690, Student i Rønne 1710, var her fra 1711 til 1723.
Jørgen Thomassen Holtug, forflyttet 1727 til Spjellerup.
Morten Evendorph Lytz, født 27/1-1702, Student i København 1723, Cand. theol., var her i 4 Aar, død som Sognepræst i Østerlarsker 24/5-1782.
Hermann Frederik Sorterup, født 1697, Student pr. 1720, kaldet til degn 1731, død 26/2-1736.
Diderik Grubbe Grønwald, født 1713, Broder til Efterstående, Student i Sorø 1735, kaldet til degn og indsat 22/4-1737, afstod Embedet 1738, senere ukendt.
Poul Zacharias Grønwald, indsat 20/7-1738, forflyttet 1749 til Klemensker.
Jørgen Togsverd, døbt 15/4-1725, Søn af Sognepræst i Østerlarsker Oluf Togsverd. Student i Roskilde 1747, kaldet til degn og indsat 31/8-1749, død 2/7-1775; gift 1 gang her 23/4-1751 med Elisabeth Christensdatter Holsbroe, begravet 18/10-1753, 35 Aar gammel. Gift 2 gang her 26/4-1754 med Mette Michelle From, døbt 24/7-1737, død i Rønne 16/8-1816.
Jacob Hansen, født 1734, Student i Frederiksborg 1758, Skoleholder i Smørum 1762, kaldet til degn og aflagde Ed for Biskop Harboe 13/9, indsat 29/10-1775, død 2/9-1782; gift i Smørum 1763 med Marie Elisabeth Hoppe, der levede i Ledøje 1787.
Johannes Gjelstrup, født 1750, Søn af Sognepræst i Felding Niels Gjelstrup, Student i Viborg 1769, Cand. theol., kaldet til degn og aflagde Ed for Biskop Harboe 25/10, indsat 15/12-1782, blev 1787 Sognepræst i Rø og 1798 i Skjærbæk i Sønderjylland, død 1833; gift her 1/10-1784 med Charlotte Breithart.
Claus Andresen, indsat 28/10-1787, forflyttet 1790 til Østerlarsker.
Joseph Marckmann, født 24/4-1738, Broder til Degn Marckmann i Aaker, Student i Frederiksborg 1760, Cand. theol., Degn i Hanbjerg ved Holstebro 1771, forflyttet 1786 til Olsker, takker Biskop Balle ”fordi han efter 15 Aars Forløb blev forløst fra det Siberien, hvor han boede”, kaldet til degn hertil og indsat 5/12-1790. Han ansøgte 1795 om Præstekaldet her og 1807 om Povelsker Degneembede, men Provst Johannes Jensen erklærede, at han var ”meget drikfældig”, afgik 1811.; gift med Sophie Ringkjøbing, død 2/2-1808, 60 Aar gammel.

Hasle-Rutsker Sogne

Kirkebog 1686.

Jens Sørensen var her ca. 1670, men Afgangstid ubekendt.
Claus Sørensen, født 1674, Student i København 1696, kaldet til degn af Biskop Bornemann 22/10-1704,Boligen afbrændte 1741, var her i 47 Aar, død i 1751.
Philip Clausen Rasch, født i Rønne, opdraget i Vaisenhuset, var Medhjælper i Svaneke i 10 Aar, kaldet til degn af Biskop Hersleb i 1751, afstod Embedet i 1786 imod 60 Slettedaler aarlig i Pension, levede i 1795.
Peder Hiorth var her i 9 Aar, forflyttedes i 1795 til Vestermariæ.
Mathias Frederik Albertinus Langballe, født 1766, Student i Viborg 1784, først Skoleholder og fra 1795 Degn her, forflyttedes i 1800 til Klemensker, medens Fred. Key Hiorth blev Degn her. 31/7-1804 byttede de Embeder og Langballe kom tilbage, men da han fik 200 Rigsdaler i Byttesum, rejste han uden Autoriteternes Samtykke til København, hvor han forblev, og som Følge deraf afskediget 2/12-1805. Han førte i flere Aar et eventyrligt Liv, blev Toldbetjent paa St. Croix, opholdt sig i Amerika, kom 1816 tilbage og ansøgte Hertugen af Augustenborg om Ansættelse som Tjener for at ledsage ham paa Rejser i Udlandet, Da dette ikke lykkedes, ansøgte han om at blive Lærer enten i Klemensker eller Østerlarsker, og 29/5-1817 anbefalede Provst Joh. Jensen i Rønne ham til »paa en anstændig Maade at fortjene sit Ophold, helst i Skolefaget, hvortil jeg vil ønske ham Held og Velsignelse!« 4. Oktober samme Aar skrev Provsten til Biskoppen, at der er mange Grunde, der tale mod Langballes Ansættelse »som geistlig Mand« ; thi i den Tid han var Degn paa Bornholm »elskede han Venus og Bacchus, spottede Religion og Dyd og gjorde Præsternes og Degnenes Embeder latterlige, ligesom han var grov imod Provst Transe«. Selvfølgelig opnaaede han efter saa modsigende Attester intet Embede, men maatte nøjes med at være Informator for Strandingskommissær J. Hansens Børn i Nexø, død der 19/12-1820.
Jens Lund, kaldet til degn 1805, forflyttet 1816 til Aaker.
Nicolai Andreas Hartze, født i Norge 1773, fra 1816 Kirkesanger i Hasle, død 17/3-1829.

Klemensker Sogn

Kirkebog 1800.

Præstegaarden brændt 24/9-1887.

Hans Jensen, Degn her 1670, afgik ca. 1700.
Peder Weir var her, da Degnegaarden brændte 16/9-1703, samme Dag som Substitut Galskyt holdt Bryllup med Degnens Datter (Aaker Kbg.).
Jens Nielsen Hvalsøe, født 1675, Student i Roskilde 1697, her 1705, død i Maj 1730. Hans Enke blev 1731 gift med Hans Koefoed til Myregaard, der havde en Strid med Eftermanden her om 8—9 Tønder Byg, hun tilkom af Embedet.
Jesper Michelsen Lund, født 1693, kaldet til degn af Biskop Worm i 1728 til Degn i Nyker og 1730 forflyttet hertil, begravet 25/6-1749; gift i Nyker 31/10-1730 med Margrethe Sode, døbt 1/5-1704. død …, Datter af Ejer af Vallensgaard, Herman Sode (født 1679, begravet4/12-1745).
Poul Zacharias Grønwald kom fra Christiansø, var her fra 1749 til 1761, byttede Embede med Eftermanden, blev tilsidst Degn i Skibby.
Jørgen Sandbye Togsverd, døbt 14/5-1726, Broder til Degn Togsverd paa Christiansø, Student i Frederiksborg 1748, Skoleholder i Højelse 1753, Degn i Pedersker 18/8-1754, her 10/8-1761, vilde 1796 afstaa Embedet imod 80 Rigsdaler aarlig Pension, der ikke blev bevilget, død 6/7-1800; gift med Benedicte Jørgensdatter, født i Povelsker i Marts 1804
Mathias Frederik Albertinus Langballe, her i 4 Aar, forlyttet til Hasle.
Frederik Key Hiorth, døbt 4/9-1760, Faderen Degn i Aaker, Skoleholder i Svaneke 1780, Degn i Povelsker 1786, i Hasle 1800 og her ved Bytning 1704, død 14/1-1815; gift med Karen Frederikke Sommer, Datter af Degn Sommer i Bodilsker.
Degneembedet derefter nedlagt, men det kan bemærkes, at da her 1817 var Vakance i Lærerembedet, var den senere Seminariforstander paa Jonstrup, Etatsraad J. Jensen, som ung Seminarist Ansøger og skønt han varmt anbefaledes af Provst Joh. Jensen i Rønne, fik han dog ikke Embedet.

Nyker Sogn

Kirkebog 1693.

Præstegaarden brændt 2/4-1871.

Jørgen Andersen, vist her fra 1690, blev 6/8-1724 anklaget af Sognepræst Hans Marcher, fordi han ved en Altergang deltog i Skriftemaalet, men paa Grund af stærk Næseblod maatte gaa ud af Kirken, afgik 1728; gift med 1) med Kirsten .., begravet 4/2-1715, 63 Aar gammel. 2) her 17/11-1720 Martha Odbjørn.
Jesper Michelsen Lund, forflyttet 1730 til Klemensker.
Christen Jacobsen Wibe, født 1705, Student i København 1729, kaldet til degn af Biskop Worm 1730, død 6/11-1762; gift med Anne Cathrine Nielsdatter.
Jacob Peter Prahl, kaldet til degn 1762, forflyttet 1775 til Vestermariæ.
Peter Elias Faber aflagde Ed for Biskop Harboe 5/9-1778, forflyttet 1786 til Aaker.
Ole Stray fik Dispensation og aflagde Ed for Biskop Balle 113/11-1786, forflyttet 1788 til Svaneke.
Mogens Jørgensen Blehm, født 1726, kaldet til Degn 1788, død 19/2-1795; gift med Anne Pedersdatter Kofoed, der blev gift her 18/9-1795 med Sergent, Snedker Jens Hansen af Rønne.
Hans Jensen Lyngberg, født 1735, Degn i Rø 1767, forflyttet hertil 1795, afstod Embedet 14/12-1802 imod 40 Rigsdaler aarlig og Bolig i Degnegaarden, begravet 28/6-1805. Sognepræst Sommer anfører i Kirkebogen »Han var en brav og agtværdig Mand«; gift med Susanne ..., født 1751, død 8/6-1813
Daniel Tønder Lyngberg, døbt 12/12-1777, Søn af Formanden, var fra 1800 Faderens Medhjælper, kaldet 1802 til Degn. Ved Visitatsen 1821 skrev Biskop Munter: »Kan ikke chatechisere«, død 29/12-1845, gift her 22/11-1805 med Anne Dorothea Munck, død 22/4-1865, 83 Aar gammel.

Nylarsker Sogn

Kirkebog 1689.

Anders Thygesen, født 1626, blev Degn her ca. 1660, afstod Embedet 1697, begravet 20/9-1705; gift med 1) med Karen*, begravet 8/10-1692. 2) her 12/3-1693 med Anne Mathiesdatter
Mogens Jensen, født 1661, var her i 30 Aar, begravet 25/4-1727; gift med Lisbeth Nielsdatter
Peder Henrichsen Hersløw, født 1697, Student i Roskilde 1726, kaldet til degn af Biskop Worm 1727, død 4/1-1755; gift med Benthe
Samuel Prahl var her 1/2 Aar, forflyttet til Østermariæ.
Søren Schade var her i 9 Aar, forflyttet 1764 til Olsker.
Niels Frederik Hjorth, født 1737, Søn af Sognepræst i Aaker Lars Hjorth, kaldet til degn 1764, omkom ved et Ulykkestilfælde og blev fundet død ude paa Marken, begravet 11/11-1803.
Peder Sørensen, født. 1765, blev 11/4-1794 Medhjælper og underholdt Formanden i 9 Aar med Føde og Klæder, død 6/7-1821 »udmærkede sig ved Nøiagtighed«; gift med Karen Jensdatter.

Olsker-Allinge Sogne

Kirkebog 1720.

Hans Jensen Wandal vist først Degn paa Christiansø, her muligt efter 1687, men Afgangstid ubekendt.
Peder Rosendal, født 1678, Degn her i ca. 25 Aar, begravet 18/12-1733.
Nicolai Jensen Bistrup, kaldet til degn af Biskop Worm 8/1-1734, forflyttet 1764 til Vestermariæ.
Søren Schade, født 1729, Student i Helsingør 1753, Degn i Nylarsker 1755, her 1764, begravet 4/6-1766; gift med Antoinette Marie Schor, født 15/7-1743, Enke efter Degn M. R. Rønne i Aaker. Hun var 1771 Sy- og Spindekone i Nylarsker Degnegaard.
Christian Falster Halsen, født 1729, Søn af Sognepræst i Vestermariæ Ernst Halsen, Student i Frederiksborg 1749, Degn i Rø 1750, her 1766, afstod 1/9-1772, Embedet til Eftermand, der lovede «at klarere hans Gæld paa 200 Rigsdaler. samt give ham og Hustru 10 Rigsdaler i aarlig Pension«. Provst Hiorth i Svaneke tilmeldte Biskoppen 24/2-1767, at Halsen «befinder sig nu tilligemed Hustru i Rønne Hospital i en saadan Usselhed og Armod, at deres Børn gaa omkring at tigge«. Dødstid ikke fundet; gift med Ellen Kirstine Hansdatter, der tilsidst var Fattiglem i Vestermariæ, begravet 30/3-1809, 81 Aar gammel.
Poul Mortensen Koefoed, døbt i Svaneke 18/9-1718, Fa¬deren Stadskaptain, Student i Helsingør 1737, var først Ejer af Vallensgaard, Aaker Sogn, kaldet til degn og fik konglig Dispensation 4/9-1772, død 11/12-1786, begravet i Kirkens Vaabenhus; gift her 18/1-1774 med Martha Marie Christensdatter.
Joseph Marckmann, kaldet til degn 1786, forflyttet 1790 til Christiansø.
Anthoni Christian Schor, døbt 30/4-1749, Søn af Sognepræst i Vestermariæ Poul Mathias Schor, kaldet til degn 1790, resignerede ca. 1820, død 29/1-1842; gift med Cathrine Elisabeth Schiøning, død 2/3-1816.

Pedersker Sogn

Kirkebog 1688.

Jacob Nielsen, født 1631, var her ca. 1660. I Kirkebogen er anført: »10/7-1694 blev Degn J. Nielsen advaret om forderligst og med det snareste at reparere Kirkens Altere med Maling og Staffering efter gammel Skik og Sædvane, fordi han er dømt dertil af den gejstlige Øvrighed. Hertil svarede Degnen, at han ikke havde Middel eller Formue dertil, men vilde giøre Ansøgning til Biskoppen«, begravet 30/10-1695, 64 Aar 2 Maaneder 3 Uger 5 Dage gammel; gift med Kirsten, begravet 19/3-1719, 84 1/2Aar gammel.
Ole Jacobsen, født 1668, Søn af Formanden, indsat 15/12-1695, død 8/11-1738, 70 Aar og 9 Dage gammel; gift 1) her 6/8-1696 med Cecilie, begravet 27/6-1718, 51 Aar gammel. 2) Kirsten Jensdatter, der blev gift her 19/6-1739 med Lars Eriksen i Østermariæ.
Johannes Rediger, forflyttet 1743 til Østermariæ.
Niels Pedersen Nexø, født 1707, Student i Helsingør 1731, 1733 Hører i Neksø, kaldet til degn af Biskop Hersleb 1743, død 30/6-1754.
Jørgen Sandbye Togsverd, indsat 18/8-1754, forflyttet 10/8-1761 til Klemensker.
Poul Zacharias Grønwald født 1716, Søn af Sognepræst i Boeslunde, Degn på Christiansø 1738, i Klemensker 1749, afstod Embedet 1761, var her et Par Uger, men »da han ingen Fred havde for sine Creditorer« frasagde han sig Embedet.
Herman Bohn Linroed, født 1736, Student i Slagelse 1756, fik konglig Dispensation, kaldet til degn 15/9-1761 af Biskop Harboe, var yderst fattig, da han kun i hele sin Tiende havde 8 Tønder Byg i Skjeppen og »næppe til det tørre Brød«, entl. 1775, død 1777; gift i Rønne 7/10-1757 med Kirsten Tønnesdatter, død 1740.
Herman Rasch, født i Rønne 1732, Søn af Stadskaptain Claus Rasch (født 1692, begravet 30/11-1724), Discipel fra Helsingør Skole, men ikke Student, var først paa et Kontor, tilgiftede sig 20de Selvejergaard i Pedersker Sogn, fik ved Reskr. 11/8-1775 Tilladelse til at maatte antages til Degn, kaldet til degn og aflagde Ed for Biskop Harboe, indsat 3/9-1775, død 4/8-1789, 57 Aar 7 Maaneder gammel; gift her 13/2-1762 med Kirstine, Enke efter Gaardejer Hans Pedersen.
Poul Anthoni Müller, døbt 8/8-1753, Søn af Landsdommer Ancher Müller (døbt 25/10-1718, død 19/1-1773), var først Skriver hos Amtmand Johan Chr. Urne, derefter Underofficer, blev Skoleholder i Svaneke, kaldet til degn 21/9-1789, forestod Embedet «med Omhu og Flid efter sine Evner i 16 Aar«, død 14/3-1805; gift med Maren Kirstine Pedersdatter, død 12/12-1818, 62 Aar gammel. En Søn Ancher Müller død som Sognepræst i Povelsker 12/7-1832.
Lars Peter Mahler, kaldet til degn 1805, forflyttet 1808 til Povelsker.
Jens Jensen Holm, født 1764, var først Sergent, derefter Skoleholder i Aaker, kaldet til degn 1808. Boligen afbrændt ved Lynild 14/8-1816, død 30/1-1832; gift i Rønne med Christine Birgitte Transe, Datter af Provst Christian Transe

Povelsker Sogn

Kirkebog 1688.

Bendt Jacobsen, født 1679, var muligt Degn her i en længere Aarrække, nævnt her i Januar 1724, død 28/3-1734, begravet 2/4 55 Aar - 1 Uge 2 Dage gammel.
Anders Josephsen, døbt i Bodilsker ¼-1703, Faderen Degn, Student pr. 1729, kaldet til degn af Biskop Worm 1734, død 14/8-1754; gift med Anne Marie Marckmann, død 10/1-1774. 3 Sønner, der toge Moderens Efternavn, bleve Degne: Joseph paa Christiansø, Mouritz i Haraldsted og Vilhelm, sidst i Aaker.
Jørgen Sandbye Bohn, kaldet til degn 1754, forflyttet 1771 til Østerlarsker.
Vilhelm Marckmann, kaldet til degn 1771, forflyttet 1779 til Vestermariæ.
Iver Samuel Dahm, født 1646, Søn af Sognepræst i Varde Morten Reenberg Dahm. Student i Ribe 1763. Skoleholder i Nexø 1773, i Klemensker 1776. Kaldet til degn og aflagde Ed for Biskop Harboe 13/9-1779, forflyttet 1786 til St. Jørgensbjerg. Død 15/9-1801. Gift i Povelsker 7/6-1781 med Anne Cathrine Marcher, død i Glostrup 24/2-1832, 82 Aar gammel.
Frederik Key Hiorth, kaldet til degn 1786, forflyttet 1800 til Hasle.
Ole Togsværd, døbt i Klemensker 30/7-1767, Faderen Degn, kaldet til degn af Biskop Balle 5/8-1800, død 13/7-1807; gift ¾-1804 med Ane Cathrine Larsdatter, Faderen L. Mauritzen Ejer af St. Hallegaard, hun gift 1813 med Thor Pedersen paa Skovgaard.
Lars Peter Mahler, døbt 18/3-1766, Søn af Sognepræst i Aaker Lass Mahler, først Korporal og Vagtmester i Militsen, 1802 Skoleholder i Aaker, 1805 Degn i Pedersker, her 1807, aflagde Ed for Provst Joh. Jensen 22/2-1808, entl. 1/1-1844, død i Aaker 12/8-1845; gift i Aaker 7/11-1794 med Frederikke Mathilde Ipsen, døbt 7/2-1772, død 8/8-1815, Datter af Købmand Hans Jørgen Ipsen i Aaker.

Svaneke-Ibsker Sogne

Kirkebog 1687.

St. Ibsker Præstegaard. brændt 28/9-1669.

David Hansen Klyne, vist Søn af Sognepræst i Præstø Hans Jensen Klyne, var her ca. 1666. Efter 1685 laa han i Strid med Sognepræst Hans Dominicussen, beskyldte ham for, at han kun prædikede efter »andre Højlærde Mænds Manuskript«, og tillige for at have begaaet Mord. Da han intet kunde bevise og tilmed beskyldtes for at have stjaalet Tavlepenge, flygtede han fra Embedet, dræbte sig selv. Efter sin Død dømtes han 1699 til Bolt, Jern og Kagstrygning. (Se J. A. Jørgensen: GI. Optegnelser, p. 37).
Jørgen Danielsen Steenbeck, her ca. 1695, død »meget hasteligen» 18/8-1729, 59 Aar 10 Maaneder 1 Uge 6 Dage gammel; gift med Maren Hansdatter Grønberg, begravet 3/8-1719, 44 Aar 7 Maaneder 3 Dage gammel.
Poul Ancher Koefoed, døbt her 19/6-1704, Søn af Købmand Herman Koefoed (født 1671, død 19/6-1727), Studendt i København 1727, kaldt til degn af Biskop Worm 1729, afstod Embedet 1772, død4/3-1780; gift her 6/2-1740 med Mette Langhorn, født 20/4-1723, død 14/3-1808, Datter af Garnisonskirurg Peder Langhorn (født 1668, begravet 20/12-1733).
Hans Ancher Langhorn, født i Christiania 28/2-1742, Studendt fra Herlufsholm 1759, Cand. theol., kaldet til degn 1772, s. A. Kapelan i Hasle, død som Sognepræst i Pedersker i September 1790.
Christian Lytz aflagde Ed for Biskop Harboe 17/5-1773, forflyttet 1782 til Østermariæ.
Samuel Prahl var her i 6 Aar, forflyttet 1788 til Bodilsker.
Ole Stray, født i Norge 1753, Student fra Christianssand 1774, Hører ved Holmens Skole i København, Degn i Nyker 1786 og her 1788. I en Ansøgning 1791 til Biskop Balle om et bedre Embede, helst paa Sjælland, skriver han: »Tænk derfor med Ynksomhed paa mig arme Stymper til Befordring!« Han led af Sindssyge, saa at han 29/11-1798 maatte sættes under Bevogtning af Borgervagten, entl. 1800, rejste til Norge, død i Kragerø 11/7-1801 (B. A.); gift med Charlotte Amalie Poulsen, død 1831 (L. A.). Hun beklagede sig 1798 til Biskoppen over, at de levede i saare fattige Omstændigheder, uagtet hun i Medgift havde medbragt 6000 Rigsdaler, som Manden havde forbrugt.
Peder Pedersen Lind, født 1768, var først Informator hos Provst Koefoed i Klemensker, Skoleholder i Rønne 1792, her 1793 og kaldet til Degn 1800, død 15/2-1821.

Rø Sogn

Kirkebog 1801.

Præstegraaden brændt 22/8-1800.

Anders Jørgensen var her 1670, afgik eller døde 1700.
Peder Clausen, født 1664, kaldet til degn af Biskop Bornemann 8/12-1700 og var her i 50 Aar, død 1750.
Christian Falster Halsen, kaldet til degn 1750, forflyttet 1766 til Olsker.
Hans Jensen Lyngberg, kaldet til degn 1766, forflyttet 1795 til Nyker.
Ancher Peter Blehm, født 1768, Skoleholder i Aaker 1790, kaldet til degn 1795. I 1813 skrev Songepræst Niels Grønbeck om ham: »men de som have foreslaaet eller befordret denne lidet begavede og til Embedet lidet duelige Mand, have Synd deraf«. Han blev aldeles blind, entl. 1821.

Vestermariæ Sogn

Kirkebog 1727.

Søren Jensen var Degn her 1670, men Afgangstid ubekendt.
Alexander Ikomann, vist her ca 1700, »var bekendt som den Tids dygtigste Skolemand paa Bornholm,« hvad dog efter Forholdene næppe vil sige meget, død eller afgaaet ved 1730.
Samuel Hertel var her i 30 Aar, forflyttet 1764 til Aaker.
Nicolai Jensen Bistrup, født 1710, Student i Fredericia 1733 (egen Opgivelse), blev 8/1-1734 Degn i Olsker, kaldet til degn af Biskop Harboe og indsat her 12/8-1764, død 14/11-1764; gift med Kirsten Sonne.
Hans Bistrup, født 1711, Broder til fornævnte, Student i Nakskov 1733, Skoleholder i Snesere 1747, Hører ved Frue Skole i København 1750, kaldet til degn af Biskop Harboe 1/12-1764. Hans Sognepræst H. J. Lund var i høj Grad misfornøjet med ham, skrev 10/7-1766 til Biskoppen, »at det hverken kunde blive Degnen ubehageligt eller skadeligt om Deres Højærværdighed faldt paa de velsindede Tanker at forflytte ham« — men Biskoppen opfyldte det ikke. Den følgende Sognepræst, Mag. Borrebye skrev 18/3-1774, »at Bistrup er gammel, sygelig og skrøbelig og har siden Trinitatis forrige Aar Intet udrettet, saa jeg tillige har maattet forrette Degnetjenesten«. 12 Dage efter afstod han Embedet imod »at faa lidet til Livets Ophold«, begravet 7/5-1777.
Jacob Peter Prahl, født i Svaneke 6/7-1737, Søn af Sognepræst Jacob Prahl, Student København 1761, Cand. theol, ansøgte 18/6-1762 om Dispensation, samme Aar Degn i Nyker, her 1774, blev 1779 Songepræst i Rø, Død i Østermariæ 25/12-1810.
Vilhelm Marckmann, Degn i Povelsker 1771 og her 1779, forflyttet 1795 til Aaker.
Peder Hiorth, døbt i Aaker 19/8-1756, Faderen Degn, oplært af Provst P. M. Hiorth i Rø, Degn i Hasle 1786, her 1795, Dannebrogsmand 11/9-1827, død 29/4-1833; gift med Dorothea, død 5/12-1836 (L. A.).

Østerlarsker-Gudhjem Sogne

Kirkebog 1701.

Oluf Andersen var Degn her ca. 1670, afgik 1684.
Peder Larsen var her fra ca. 1684, begravet21/4-1719.
Jacob Hansen Steenberg, født 1688, Student i Viborg 1713, kaldet til degn af Biskop Worm 1721, afstod Embedet 16/11-1756, død 8/12-1756, 68 Aar 4 Maaneder 8 Dage gammel; gift med Hedevig Cathrine Gjedsted, der fik 20 Rigsdaler aarlig Pension af Eftermanden.
Peder Hansen Orting, født 1719, Student i Ribe 1741, Informator i Rønne 1746, kaldet til degn 1756, begravet 17/1-1771. Hans Enke flyttede til Østermariæ.
Jørgen Sandbye Bohn, født 1733, Søn af Landstingskriver Claus Bohn, Student i Rønne 1750, Hører ved Latinskolen sammested, Degn i Povelsker 1754, her 1771, død 9/6-1790, 57 Aar 2 Maaneder 10 Dage gammel. Sognepræst Prahl skriver ved hans Død i Kirkebogen: »Han var meget akkurat og til Nytte i Embedet, underholdt sine gamle Forældre og lod dem christelig begrave«, gift 1) i Povelsker 10/6-1757 med Karen Hansdatter, død 1761. 2) med Bodil Jensdatter, begravet i Svaneke 27/4-1808, 75 Aar gammel.
Claus Andresen, født 1751, Student i Helsingør 1772, Degn paa Christiansø 1787, her 1790, død 1/6-1816, 64 1/2-Aar gammel; gift med Frederikke Lovise Bernth.

Østermariæ Sogn

Kirkebog 1687.

Præstegaarden brændt ved Lynild 8/8-1798.

Hans Lobes, født 1663, Student i Christiania 1683, kaldet til degn 1684, begravet 27/3-1689.
Gjert Philip Simonsen, født 1660, kaldet til degn 1689, begravet 30/3-1699; gift med Kirsten Hansdatter, begravet 17/3-1699 34 Aar gammel.
Hans Turesen, kaldet til degn 1699, forflyttet 1724 til Sæby-Hallenslev.
Hans Christopher Lidøe, født 1690, Broder til Degn Lidøe i Uby, Student i Frederiksborg 1709, Cand. theol., kaldet til degn 1724, død 4/12-1743.
Johannes Rediger, født 1706, Student i Odense 1728, blev Degn i Pedersker 1738, om hvilket Embede han anfører, at dets »jammerfulde Tilstand ei kand beklages endmindre beskrives«, kaldet til degn af Biskop Hersleb hertil 1743, død 3/7-1755.
Samuel Prahl var her i 27 Aar, forflyttet 1782 til Svaneke.
Christian Lytz, født1746, Faderen Degn paa Christiansø, Student i Helsingør 1764, Cand. theol., Hører i Rønne 1771, fik Dispensation og blev 1773 Degn i Svaneke, byttede Embede med Formanden 1782, død 28/12-1813; gift 1) i Svaneke 28/12-1776 med Kirsten Smidt, død 6/5-1811, 58 Aar gammel. 2) i Oktober 1811 med Anne Elisabet Kofod, født 1767, død ?.
Andreas Haderup, født 18/9-1765. Søn af Sorenskriver i Norge, Svend Christian Haderup (født i Marts 1771) Student i Slagelse 1785, Skoleholder i Nyord 1802, kaldet til degn 1/6-1814, død 25/8-1818.

Rønne og Knudsker Sogne

Kirkebog 1736.

Rektorerne ved Latinskolen udførte Degnetjenesten, vist tillige i Knudsker Sogn, indtil 1807. Rektorerne tillige Sognekapellaner ved Kirken.
Niels Andersen Juul, fra 1609, blev 1614 Sognepræst i Olsker, død 14/1-1635.
Anders Michelsen, her ca. 1614, forsømmelig som Rektor, 1615 Sognepræst efter sin Fader i Nyker, død 1620.
Jørgen Poulsen Colding, fra 1615—21.
Jens Michelsen fra 12/7 til December 1621.
Jens Olsen ca. 1621—28?
Jens Hansen Sode blev 1632 Sognepræst i Hasle, død 13/10-1654.
Hagen Sonesen Rønnebye, 1632—40, død som Sognepræst i Klemensker 1665.
Rasmus P. Ravn forflyttet 1654 til Aaker.
Mads Michelsen Borringholm blev samme Aar Sognepræst i Nylarsker, død 259/-1663.
Jens Knudsen 1654, død 30/9-1666.
Claus Predbiørnsen Langsted blev 23/12-1670 Sognepræst i Neksø, død 7/11-1682.
I 10 Aar fra 1670—80 ubekendt.
Anders Jensen Aalborg, kaldet til degn 9/2-1680, blev 11/10-1684 Præst paa Christiansø, død 20/5-1709.
Hans Hansen Guldberg blev 1692 Sognepræst i Ramme ved Lemvig, død ca.1707.
Søren Hansen Schade, kaldet til degn 7/5-1692, blev 8/4-1693 Sognepræst i Olsker, død 1712.
Niels Fred. Lauritzen Hiorth, Ca. 1693, blev 6/4-1706 Sognepræst i Svaneke, død 2/5-1729.
Christian Schreil, Student i Christiansstad 1680, ca. 1706—10.
Hans Rasmussen, kaldet til degn 8/6-1710, afgået ca. 1712.
Clemens Funch, født i Marts 1681, blev 10/8-1715 Sognepræst i Østermariæ, død 28/2-1732.
Peter Rasmussen, født i Odense 4/2-1680, Cand. theol. 1703, ca. 1715, blev 16/6-1727 Sognepræst i Aaker, død som Provst i Rønne 15/3-1741.
Josias Lehmann, kaldet til degn 1727, død 19/4-1741, 581/3 Aar gammel; gift med Barbara Bohn, Søster til Degn Bohn i Aaker, gift med Eftermand.
Lauritz Christian Sixtus Aspach, født 10/5-1704, var Rektor i 1 Aar, senere alene Kapellan, død 111/6-1755; gift her 12/7-1742 Formands Enke, død 17/4-1780.
Hans Jørgen Skougaard, født 1601, kaldet til degn 1742, afstod Embedet 1755, blev 1758 Byfoged i Hasle, 1773 Landsdommer, død 7/11-1776; gift med Johanne Cathrine Topp, døbt 26/8-1734, Datter af Tolder i Rønne Joh. Chr. Topp (død 1754) og Margrethe Elisabeth Ancher (død 1788).
M. Marcus Ludvig Hiort,født 10/11-1724, Søn af fornævnte Peter Rasmussen, kaldet til degn 16/5-1755, blev l9/4-1766 Sognepræst i Østermariæ, død 29/12-1791.
Mads Kofod,født på Almegaard i Knudsker 26/8-1735, kaldet til degn 5/6-1766, blev 15/12-1786 Sognepræst i Hasle, død 14/6-1792.
Christopher Schrøder Andresen,født 3/4-1760, Søn af Amtmand Christian Andresen (født 30/10-1720, død 15/3-1777) og Michelle Ottilia Schrøder (født 21/1-1739), kaldet til degn 14/12-1787, blev 18/10-1805 Sognepræst i Vissenbjerg i Fyen, død som Sognepræst i Kjerteminde 18/5-1832.
Johannes Jacob Stephansen, født 2l/6-1768,Student i Slagelse 1792, blev Kordegn 5/12-1806, forflyttet 5/6-1807 til Nakskov, entl. 1839, død i København 7/3-1845; gift med Louise Cathrine Lund, døbt 20/9-1775, død ¾-1848, Datter af Klokker Lund i Slagelse.
Ancher Anthoni Müller, født 25/6-1779, kaldet til degn 11/11-1807 til Kordegn, tillige pers. Kapellan, blev 1823 Sognepræst i Povelsker, død l2/7-1832.

Klokkere:

Rasmus Matzen, kaldet til degn 26/2-1730, død 26/3-1758, 85 Aar gammel; gift med Kirsten, død 14/2-1767, 742/3 Aar gammel.
Christian Rasmussen Rønne, Søn af Formanden, født 1729, kaldet til degn 1758, afstod Embedet, begravet, 7/3-1808; gift her 28/12-1757 med Maren Jensdatter.
Jens Christian Rønne, i flere Aar Vikar, Klokker 1802, død 27/7-1824.
Peder Mortensen Kjøller, født i Klemensker 6/5-1790, kaldet til degn 1824, død 11/2-1859; gift 1) Cecilie Cathrine Petersen, født 1803, død 2/10-1824. 2) i Rønne 6/10-1843 med Margrethe Kirstine Petersen, født 5/2-1807, død 16/7-1887. Hun stiftede 9/7-1887 et Legat paa 8000 Kr., hvoraf Renterne uddeles til Trængende af Mandens Slægt m. v.
Jacob Nicolai v. Kløcher, født 23/8-1805 i Rønne, Søn af Købmand, senere Lærer, Christopher Herman v. Kløcher og Egidia Sophie Schmidt, Seminarist fra Nylarsker 1823, Lærer i Rønne ¼-1829, i Gadstrup 12/5-1855, Klokker her 9/4-1859, død 4/10-1864; gift 15/10-1827 med Kirstine Dorothea Ellebye, født 3/5-1809, død 28/2-1892.